top
Vitajte

štandardné služby:

 • Servis hardware a software v pracovnej dobe dodávateľa t.j. od 8:00 hod do 17:00 hod. Za servis si dodávateľ voči objednávateľovi faktúruje nasledovné: hodinová servisná sadzba, ktorá je odpracovaná u zákazníka sa bude účtovať sumou 27,50 EUR/hod., hodinová sadzba za práce v servisnom stredisku dodávateľa sa bude účtovať sumou 25 EUR/hod bez DPH , za každú začatú hodinu. Inštalácie a správa OS serverov, systémov SQL (Money S4, S5, Predajňa SQL ...), špeciálne prepojenia (informačné systémy na dátové terminály, špeciálne tlačiarne, internetové obchody, vzdialené prístupy ...), tieto práce sa účtujú v cene 33,-EUR/hod. Ceny sú uvedené bez DPH. DPH sa bude faktúrovať podľa platných zákonov o DPH.
 • Servisný zásah v meste sa účtuje ako výjazd, t.j. za prvú hodinu 55,-EUR, za každú ďalšiu hodinu podľa štandardného ceníka druhu práce. Ceny sú bez DPH.
 • K cene servisného zásahu sa pripočítava dopravné a to nasledovne: Žilina - mesto á 6,-EUR. Za každý výjazd mimo mesta 0,35 EUR/km bez DPH.
 • Elektroinštalačné práce sa účtuju v cene 17,50 EUR/hod
 • Cenu za štandardnú službu uhradí objednávateľ dodávateľovi podľa vyššie uvedených sadzieb po prevedení služieb na záklede faktúr vystavených dodávateľom prevodom na účet dodávateľa so splatnosťou 7 dní, alebo s vyššou splatnosťou, ktrú upravujú zmluvy, alebo iné písomné dodody.
 • DPH sa bude faktúrovať podľa platných zákonov o DPH.
 • Cenník je platný od 01.01.2013

nadštandardné služby:

 • Zákazkové práce (analýzy, programovanie, nasadenie, obnova dát po strate údajov z dôvodu HW alebo SW chyby) - Cenová ponuka bude vždy špecifikovaná zvlášť pre každý konkrétny prípad. Hodinová sadzba sa v týchto prípadoch pohybuje v rozmedzí 20 - 40,-EUR/hod podľa typu zákazkovej práce.
 • Za opravu a inštaláciu HW sa účtuje 27,50 EUR/hod. Za opravy a inštaláciu SW sa účtuje: na pracovných staniciach (t.j. windows 2000/XP/Vista, Office, antivírove a iné užívateľské programi, aplikačný sw (Money S3, Kasa S3, Krezus, Fingera, Contal ..), konzultácie k aplikačnému sw a konfigurácia internetu cena 27,50 EUR/hod. Ceny sú uvedené bez DPH.
 • Inštalácie a správa OS serverov, systémov SQL (Money S4, S5, Predajňa SQL ...), špeciálne prepojenia (informačné systémy na dátové terminály, špeciálne tlačiarne, internetové obchody, vzdialené prístupy ...), tieto práce sa účtujú v cene 33,-EUR/hod. Ceny sú uvedené bez DPH.
 • Programovanie k informačným systémom SQL (analýzy, samotné programovanie, nasadenie, testovanie ...) sa účtuju v cene 40 - 50,-EUR, podľa množstva a typu prác. Ceny sú bez DPH.
 • K cene služieb sa pripočítava cestovné, prípadne ďalšie náklady spojené so službami (ubytovanie - mimo okres Žilina, prenájom ...). Ďalšie náklady však musia byť predom konzultované a odsúhlasené s objednávateľom.
 • Nasadenie Money S3 - lokálna inštalácia (inštaláciacia, základne nastavenie systému a zaškolenie užívateľa v rozsahu do 3 hodín) sa účtuje minimálne v sume 92,-EUR. Cena je bez DPH.
 • Nasadenie Money S3 - sieťová inštalácia (inštaláciacia, základne nastavenie systému a zaškolenie užívateľa v rozsahu do 5 hodín) sa účtuje minimálne v sume 192,-EUR. Cena je bez DPH.
 • Reinštalácia Money S3 - lokálna (kontrola starých dát, inštalácia sw, obnovenie licencie, načítanie dát zo záloh/adresárov, reindexácia, verifikácia, kontrola systému.... v rozsahu do 3 hodín) sa účtuje minimálne v sume 90,-EUR. Cena je bez DPH. 
 • Reinštalácia Money S3 - sieťová (kontrola starých dát, inštalácia sw server + prac. stanice, obnovenie licencie, načítanie dát zo záloh/adresárov, reindexácia, verifikácia, kontrola systému.... v rozsahu do 5 hodín) sa účtuje minimálne v sume 155,-EUR . Cena je bez DPH.
 • V prípade výjazdu dodávateľa na pracovisko (pobočku) objednávateľa, účtuje dodávateľ výjazdné za práce nasledovne: do 50 km poplatok minimálne 55,-EUR, do 100 km minimálne 80,-EUR, do 150 km minimálne 100,-EUR, nad 150 km minimálne 140,-EUR. Pokiaľ dľžka pracovného výkonu vynásobená dohodnutou hodinovou sadzbou prekročí niektorú predmetnú sadzbu výjazdného, dodávateľ potom účtuje podľa tejto sumy práce objednávateľovi. K tejto cene sa pripočítava kilometrovné podľa dohodnutej ceny a DPH podľa legislatívy.
 • Práce vykonané mimo pracovnej doby dodávateľa sa účtujú následovne: (v týždni mimo pracovnej doby a sobotu +50%, deň pracovného pokoja a sviatok +100%).
 • Objednávky na nadštandardné služby podáva objednávateľ píomne a dodávateľ ich tak isto písomne potvrdzuje. Dodávateľ je povinný odpovedať na objed. do 24 hodín.
 • Ceny za nadštandardné služby uhradí objednávateľ dodávateľovi na základe vystavených faktúr prevodom na účet v zmysle uzatvorených zmlúv, alebo písomných dohôd.
 • Objednávateľ si môže dohodnúť pravidelný servis v potrebnom rozsahu, formou paušálu alebo za individuáne ceny na základe servisnej zmluvy.
 • Všetky ceny sú uvádzané bez DPH, DPH sa bude faktúrovať podľa platných zákonov o DPH.
 • Cenník je platný od 01.01.2013

pokuty a penále:

 • V prípade oneskorenia platby, sa odjednávateľ zaväzuje písomne dohodnúť s dodávateľom o oneskorení platby. V prípade, že nedôjde k dohode, objednávateľ sa zaväzuje uhradiľ penále vo víške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia.
 • Pri nedodržanom termíne opravy má objednávateľ právo znížiť sumu až o 50%, v prípade že má objednávateľ voči dodávateľovi vyrovnané všetky záväzky. (Tento bod sa vzťahuje na zákazníkov, ktorý maju uzatvorené zmluvy, alebo iné písomné dohody s dodávateľom.)
bottom